Svetovalna služba

Naša šola ima izjemno svetovalno službo. Z učenci opravljajo svetovalno delo in dodatno strokovno pomoč svetovalna delavka, ki je po izobrazbi socialna pedagoginja in socialna delavka, inkluzivna pedagoginja, pedagoginja in specialna pedagoginja.

Svetovalna delavka Tina Kralj želi v sodelovanju z učenci, s starši, z učitelji in vodstvom šole ustvarjati pogoje, v katerih se bodo učenci čim bolje počutili in razvijali. Njeno delo je namenjeno vsem otrokom v vrtcu in učencem v šoli. Prizadeva si, da bi odrasli učence bolje razumeli in se na njihove potrebe tudi primerno odzivali.

Svetovalna delavka spozna otroke že v vrtcu, s starši pa se sreča najkasneje pri vpisu otrok v šolo. Zbira podatke o otrokovi zrelosti in skupaj z vzgojiteljicami oblikuje oddelke v 1. razredu. Spremlja vključevanje učencev v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu.

Pomaga učencem, ki imajo osebne težave in težave pri učenju. Nudi pomoč pri reševanju problemov in metodah uspešnega učenja.

Vodi poklicno informiranje in svetovanje, za učence 9.r. pa izpelje vpis v srednje šole.

V kolikor je potrebno, socialna delavka v soglasju s starši, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Svetovalna delavka vam svetuje na osnovi:

 • prostovoljnosti,
 • skupnega dogovora,
 • zaupnosti podatkov,
 • v dobro učenca.

Z vami se srečuje na:

 • osebnih svetovanjih in posvetovanjih,
 • predavanjih,
 • pedagoških delavnicah.

Za svetovanje in posvetovanje se starši lahko dogovorite osebno ali po telefonu 04/5884 858.

Učenec, kadar:

 • si v stiski,
 • si obupan,
 • dobiš slabo oceno in te je strah,
 • se bojiš preverjanja in ocenjevanja,
 • se ne razumeš s sošolci,
 • izgubiš nekaj svoje lastnine,
 • starši nimajo denarja za …,
 • te nadlegujejo sošolci ali odrasli,
 • ali pa potrebuješ samo pogovor,
 • bi mi rad kaj lepega povedal,
 • ne veš, kam po osnovni šoli.

Če ne najdeš rešitve, lahko vsak dan, od 8. – 15. ure prideš na pogovor k svetovalni delavki. Težave je najbolje in najlažje reševati na začetku.

Lahko pokličeš tudi telefon otrok in mladostnikov TOM, telefonska številka je 116 111, klic je brezplačen.

Inkluzivna pedagoginja je Cvetka Pavlovčič. Njeno delo z učenci obsega:

 • razvoj govora in jezika,
 • razvoj pozornosti in koncentracije,
 • razvoj ustrezne samopodobe,
 • razvoj senzomotorične in perceptualno – motorične integracije,
 • razvoj pomnjenja, pojmotvornosti in kritičnega mišljenja.

Pedagoginja je Manca Vovk. Delo pedagoginje obsega:

 • pomoč pri usvajanju učne snovi,
 • dodatna pojasnila in usmeritve pri obsežnejših učnih enotah,
 • usmerjanje pozornosti v konkretne učne situacije in preverjanje razumevanja,
 • učenje strategij, metod in tehnik uspešnega učenja,
 • čustveno-motivacijske strategije,
 • strategije načrtovanja in priprave dela,
 • bralne učne strategije,
 • učenje s poslušanjem,
 • tehnike in oblike zapisovanja,
 • sposobost ubesedenja naučenega,
 • evalvacija lastne učene poti.

Delo specialne pedagoginje bo opravljala Darija Zupan. Poglavitne naloge pri njenem delu so:

 • odkrivanje in evidentiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami,
 • prepoznavanje težav, primanjkljajev ter močnih področij pri le-teh,
 • iskanje ustreznih metod in oblik dela pri obravnavi in utrjevanju učne snovi s pomočjo uporabe različnih pripomočkov,
 • pomoč pri preverjanju razumevanja in uporabi navodil,
 • motiviranje otroka za šolsko delo,
 • pomoč pri pozitivnem vrednotenju sebe,
 • razvijanje otrokovega samozaupanja,
 • vzpodbujanje k samostojnosti,
 • veselje in motivacija ob najmanjšem zaznanem premiku pri učenju in samostojnosti,
 • priprava na čas, ko si bodo učenec in starši pridobili toliko znanja in moči, da bodo zmogli sami, brez pomoči strokovnjakov.
Dostopnost