Predstavitev šole

Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora
Telefon tajništvo: (04) 5884850
Fax: (04) 5884851
E-pošta: osjvkg.tajnistvo@siol.net
Spletna stran: http://www.osjv-kranjskagora.si

Ravnateljica: mag. Maruša Bergel
Tajnica: Teja Pregelj
Računovodkinja: Irena Volarič

Ustanovitelj: Občina Kranjska Gora
Transakcijski račun: 01253-6030658591
Davčna številka: 65736290
Matična številka: 5719038000

Podatki za šolsko leto 2020/22:
V šolskem letu 2021/2022 našo šolo obiskuje 207 učencev v 11 oddelkih. V okviru razširjenega programa bomo izvajali 57 ur podaljšanega bivanja na teden in 14,17 ur jutranjega varstva. Z učenci bo delalo 24 strokovnih delavcev, 3 spremljevalci otrok in 13 administrativno tehničnih delavcev.

KADROVSKA ZASEDBA

PEDAGOŠKI DELAVCI

Priimek in ime Poklic
Katarina Kejžar Mag. govora, profesorica slovenščine
Irena Radman Profesorica angleščine
Marta Mertelj Profesorica likovne umetnosti
Marija Jakelj Učiteljica predmetnega pouka (BI, KE, NAR)
Petra Berčič/Nataša Čulibrk Profesorica predmetnega pouka (GEO, ZGO, DVE)
Maruša Bergel Mag. znanosti, profesorica predmetnega pouka (MA, FI, RAČ)
Ana Marija Podboršek Profesorica predmetnega pouka (MA)
Lidija Tempfer Profesorica predmetnega pouka (NEM), bibliotekarka
Cvetka Pavlovčič Mag. inkluzivne pedagogike, dipl. vzg. pred. otrok
Tina Kralj Socialna delavka, socialna pedagoginja
Martina Vrabec Specialna pedagoginja
Manca Vovk Pedagoginja
Branko Trstenjak Profesor športne vzgoje
Ana Smolnikar Profesorica glasbe
Helena Smolej Učiteljica predmetnega pouka (GOS, TIT)
Zdenka Oven Učiteljica razrednega pouka
Alenka Geršak/Anja Erlah Profesorica razrednega pouka
Barbara Puš Učiteljica razrednega pouka
Maja Svoljšak/Tjaša Oven Profesorica razrednega pouka
Milica Vukajlovič Profesorica razrednega pouka, program izpopolnjevanja učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleščine v OŠ
Aleksandra Kosmač Subotić Profesorica razrednega pouka
Vesna Vozar Profesorica športne vzgoje
Lea Jensterle Profesorica razrednega pouka
Ana Andolšek Profesorica razrednega pouka

Spremljevalci učencev bodo Jerca Kramar, Miha Merc in Mitja Rupnik.

NEPEDAGOŠKI DELAVCI

Priimek in ime Delovno mesto
Irena Volarič Računovodkinja
Teja Pregelj Poslovna sekretarka
Maruša Bergel Računalnikar
Klemen Zima Hišnik
Slobodanka Aleksić Čistilka
Saša Mikolič Čistilka
Zorana Topalovič Čistilka
Mojca Cuznar Čistilka
Dalimirka Grujičić Čistilka
Mojca Orejaš Čistilka
Sead Mujić Kuhar, vodja kuhinje
Bernarda Robič Kuharska pomočnica
Barbara Zorman Kuharska pomočnica
Edina Ičić Kuharska pomočnica

 

NOVOSTI V TEM ŠOLSKEM LETU

 • Vpisanih je 16 prvošolčkov, ki bodo razporejeni v en oddelek, po dva oddelka pa bomo imeli v petem in osmem razredu. Skupaj bo na šoli 196 učencev, ki bodo razporejeni v 11 oddelkov.
 • Sodelovali bomo v projektu Uvajanje sodobnih učnih metod, kot so sodelovalno učenje in formativno ocenjevanje, podprto z interaktivnimi gradivi. Sodelovali bomo kot implementacijska šola v okviru projekta Zavoda Antona Martina Slomška iz Maribora, ki vodi projekt skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko iz Maribora.
 • Sodelovali bomo v projektu Zavoda RS za šolstvo Uvajanje podjetništva v šole.
 • Sodelovali bomo v Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe.
 • Izvajali bomo preventivni program za krepitev samopodobe do vrstnikov in odraslih – CAP.
 • V letošnjem šolskem letu bomo izvedli pet-dnevni tečaj alpskega smučanja v 1. in 4. razredu.
 • Učencem iz prvega, drugega in tretjega razreda smo zagotovili brezplačne delovne zvezke.
 • Tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje na NPZ, bo na naši šoli šport.
 • Hrano, ki jo pri malici učenci niso pojedli (npr. manjkajoči učenci), bomo učencem, ki so še lačni ponudili na posebnem mestu v jedilnici.
 • Učenci, ki so pozabili šolske copate, bodo lahko dobili nove v tajništvu šole. Ostanejo njihova last, ceno copat pa bomo zaračunali na položnici.
 • V septembru bomo ponovili in utrdili učno snov, ki je bila zaradi razglašene epidemije in učenja na daljavo podana v omejenem obsegu.
 • Upoštevali bomo vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečitev okužbe s Korona virusom, o novih priporočilih bomo sproti obveščali učence, zaposlene in starše.

 

 

Prednostne naloge:

 • sodelovanje v Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe, ozaveščanje o varovanju neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka, spoštovanje in ohranjanje lokalne stavbne dediščine, spoznavanje običajev domačega okolja, raziskovalna naloga s področja turizma, učenje priprave tradicionalnih domačih jedi, plesi – folklora,
 • nadaljevanje mednarodnega sodelovanje s šolami ob Tromeji, predvsem z LŠ Št. Lenart Pri sedmih studencih,
 • obisk študenta iz Anglije v okviru Fundacije Andrewa Milesa, »native speaker« za angleški jezik,
 • uvajanje sodobnih učnih metod, kot so sodelovalno učenje in formativno ocenjevanje, podprto z interaktivnimi gradivi, kot partnerska šola zavoda Antona Martina Slomška iz Maribora, ki vodi projekt skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko iz Maribora,
 • uvajanje podjetništva v šole v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, s pomočjo raziskovalne naloge in sodelovanja na Festivalu turizmu pomaga lastna glava in s pomočjo dela v podjetniškem krožku Razvojne agencije zgornje Gorenjske, ogled in predstavitev dobrih praks uspešnih turističnih organizacij, podjetnikov Nordijskega centra Planica, itd.,
 • nadaljevanje projekta »Zdrava šola« (navajanje na uživanje ekološko pridelane hrane, skrb za zdravo prehrano, uživanje sadja, športne aktivnosti, medgeneracijsko sodelovanje, ekološko ozaveščanje, ločevanje odpadkov),
 • dobro znanje slovenščine in poznavanje slovenske zgodovine, knjižnica naj bo osrednji prostor šole, kjer se učenci z veseljem zadržujejo, berejo, iščejo informacije v knjižničnem gradivu in na svetovnem spletu, spodbujanje ustvarjalnost otrok na literarnem področju, izdelava šolskega stenskega časopisa, pomoč pri izdelavi in objavi otroških gradiv in udeležba otrok na natečajih,
 • delo in spremljanje otrok s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci, poudarjeno svetovalno delo s pomočjo dodatnih ur, ki jih zagotavlja občina,
 • smučarski in plavalni tečaji, tečaji teka na smučeh, šole v naravi in tabori, ekskurzije,
 • spodbujanje športnih aktivnosti s pomočjo dodatnih ur športa na razredni stopnji, pomoč učencem športnikom, ki so zaradi svojih obveznosti dalj časa odsotni, brezplačna izposoja smučarske opreme za namen smučanja otrok tudi med vikendi in počitnicami.
 • poudarek na delu z učenci v prvem razredu, zlasti pri začetnem opismenjevanju, na razredni stopnji naj učenci sprejmejo šolo kot prijazno in varno okolje, naj se veselijo prihoda v šolo, naj se vedejo prijazno in spoštljivo, naj imajo pozitiven odnos do dela, učenja in znanja,
 • poudarek na pomenu glasbe, likovne umetnosti, naravoslovja, tehnike in tehnologije in gospodinjstva,
 • učenje prvega tujega jezika angleščine v 1. razredu, učenje drugega tujega jezika nemščine in tretjega (odvisno od učitelja), uporaba trijezične didaktične igre, ki je nastala na naši šoli,
 • ponudba velikega števila brezplačnih interesnih dejavnosti s ciljem, ponuditi učencem vsebine na glasbenem, likovnem, literarnem, tehničnem in športnem področju,
 • udeležba učencev na različnih tekmovanjih iz znanja in športa ter omogočanje doseganja dobrih rezultatov,
 • spodbujanje učencev za nastopanje na različnih prireditvah na šoli in izven nje (otroške gledališke igre, recitali, nastopi pevskih zborov, novoletna čajanka, zaključna prireditev bralne značke, proslave, valeta),
 • sodelovanje z Domom starejših občanov Viharnik, priprava delavnic za starejše občane, nastopi učencev, obiski v domu,
 • s pomočjo Šolskega sklada za pomoč učencem bomo še bolj povezali starše s šolo in pomagali pri zagotavljanju učnih pripomočkov, igral za učence in pomagali pri plačilu šole v naravi učencem, ki ne zmorejo plačila,
 • projekt »Rastem s knjigo« v 7. razredu,
 • nacionalni preizkusi znanja v 6. in 9. razredu,
 • spoznavanje običajev domačega okolja, raziskovalna naloga s področja turizma, učenje priprave tradicionalnih domačih jedi, plesi – folklora,
 • dobro sodelovanje s starši, vabilo staršem na naše prireditve in predavanja, dobro sodelovanje z občino in lokalnim okoljem,
 • sodelovanje z javnimi zavodi in drugimi lokalnimi organizacijami, vključitev šole v različne programe lokalnega okolja,
 • razvijanje timskega dela in medpredmetnih povezav, spodbujanje otrok k ustvarjalnosti, skrb za dobre medsebojne odnose med učenci, starši in učitelji,
 • vodenje pedagoške dokumentacije s pomočjo računalniškega programa eAsistent, oblikovanje spletnih strani in navajanje učencev na uporabo, v primeru potrebe po učenju na daljavo uporaba videokonferenc za sodelovanje z učenci, starši in med učitelji znotraj učiteljskega zbora,  zagotavljanje pogojev za informatizacijo šole,
 • stalno spremljanje navodil oz. priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo, priprava protokolov za preprečevanje okužbe s Korona virusom, obveščanje učencev, zaposlenih in staršev, izvedba vseh postopkov za preprečitev okužbe, zagotovitev varnega in zdravega okolja za poučevanje.

Cilj vsake vzgojno izobraževalne organizacije, tudi naše šole, je kakovostno delo v razredu, ki bo dalo učencem dovolj znanja za uspešno nadaljevanje šolanja. Skupaj bomo odkrivali učenčeva močna področja, spodbujali njihovo ustvarjalnost, raziskovalni duh, ga učili odgovornosti za lastno delovanje in učenje. Učencem pomagamo odkriti življenjske cilje in jih skušamo usmerjati na pot, kjer bodo cilje lahko uresničevali.

Dostopnost