Organi šole

Šolo upravljata Svet šole in ravnatelj mag. Milan Rogelj (od 27. 6. 2016).

Svet šole

 

 

Svet šole sestavlja enajst članov:

 • 5 predstavnikov delavcev šole,
 • 3 predstavniki staršev,
 • 3 predstavniki ustanovitelja.

 

Predstavniki delavcev šole

Maruša Bergel

predsednica
Katarina Kejžar članica
Cvetka Pavlovčič članica
Tina Kralj članica
Anica Davidovič članica

 

Predstavniki staršev

Vida Rezar članica
Sebastijan Cizelj član
Damijan Hrovat član

 

Predstavniki ustanovitelja – Občina Kranjska Gora

Katarina Štravs članica
Ena Adžajlić članica
Dominika Tepina Jeršin članica

 

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta (11. 12. 2017 – 11. 12. 2021) in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

Pristojnosti sveta šole:

 

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem uresničevanju,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi zavoda.
Ravnatelj šole

Ravnatelj Osnovne šole Josipa Vandota je mag. Milan Rogelj.

Svet staršev

 

SVET STARŠEV

 1. člen ZOFVI:

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki oddelkov v svetu staršev:

1.A – Melisa Čatak

2.A – Petra Šadl

3.A –

4.A – Katarina Hlebanja

5.A –

6.A – Darja Grilc

6.B – Damjan Hrovat

7.A – Patricija Kovač

8.A – Alfred Grilc

9.A –

9. B –

V skladu s Poslovnikom Sveta staršev starši na prvi seji v šolskem letu izmed svojih predstavnikov izvolijo predsednika Sveta staršev za mandat enega leta. Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2018/19 je Damijan Hrovat, podpredsednica pa Vida Rezar.

PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV

Naloge sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.
Strokovni organi šole
 • Učiteljski zbor
 • Oddelčni učiteljski zbor
 • Razrednik
 • Strokovni aktiv
Skupnost učencev

Oddelčne skupnosti so organizirane v skupnost učencev, ta pa predstavlja parlament učencev.