Organi šole

Šolo upravljata Svet šole in ravnateljica mag. Maruša Bergel (od 10. 2. 2024).

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja enajst članov:

 • 5 predstavnikov delavcev šole,
 • 3 predstavniki staršev,
 • 3 predstavniki ustanovitelja.

Predstavniki delavcev šole

Milica Vukajlović predsednica
Maruša Bergel članica
Alenka Košir članica
Marija Jakelj članica
Sonja Richter članica

Predstavniki staršev

Darja Grilc članica
Katarina Hlebanja članica
Damijan Hrovat član

Predstavniki ustanovitelja – Občina Kranjska Gora

Aleksandra Fertin članica
Erika Ključanin članica
Blaž Lavtižar član

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta (13. 1. 2022 – 12. 1. 2026) in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

Pristojnosti sveta šole:

 

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem uresničevanju,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi zavoda.
Ravnatelj šole

Ravnateljica Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora je mag. Maruša Bergel.

Svet staršev

 

SVET STARŠEV

 1. člen ZOFVI:

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki oddelkov v svetu staršev:

1.A – Anže Primožič

2.A – Irena Pogačnik

3.A – Melisa Čatak

4.A – Petra Šadl

5.A – Katarina Rančigaj Novak

6.A – Metka Rabič

7.A – Sara Erlah

8.A – Darja Grilc

8.B – Damijan Hrovat

9.A – Uroš Smolič

V skladu s Poslovnikom Sveta staršev starši na prvi seji v šolskem letu izmed svojih predstavnikov izvolijo predsednika Sveta staršev za mandat enega leta. Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2022/2023

 

PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV

Naloge sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.
Strokovni organi šole
 • Učiteljski zbor
 • Oddelčni učiteljski zbor
 • Razrednik
 • Strokovni aktiv
Skupnost učencev

Oddelčne skupnosti so organizirane v skupnost učencev, ta pa predstavlja parlament učencev.

Dostopnost