Vizija

 

Vizija naše šole in našega vzgojnega načrta se glasi:

»DO CELOSTNEGA ZNANJA Z ODGOVORNIM DELOM IN MEDSEBOJNIM SPOŠTOVANJEM.«

Cilj vsake vzgojno izobraževalne organizacije, tudi naše šole, je kakovostno delo v razredu, ki bo dalo učencem dovolj znanja za uspešno nadaljevanje šolanja.

Skupaj bomo odkrivali učenčeva močna področja, spodbujali njihovo ustvarjalnost, raziskovalni duh, ga učili odgovornosti za lastno delovanje in učenje. Učencem pomagamo odkriti življenjske cilje in jih skušamo usmerjati na pot, kjer bodo cilje lahko uresničevali.

Učencem zagotavljamo splošno izobrazbo, spodbujamo skladen, spoznaven, čustveni, duhovni in socialni razvoj posameznika. Spodbujamo zavest o integriteti, razvijamo pismenost, sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje. Z izobraževanjem razvijamo zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti. Omogočamo spoznavanje zgodovine Slovenije in sveta. Spodbujamo zdrav način življenja in usposabljamo za vseživljenjsko učenje in odgovoren odnos do narave.

Cilji, ki jih želimo doseči, pa bodo zahtevali delo in trud vsakega posameznika. Včasih so pričakovanja previsoka in v veliko breme. Učenci se bodo sami odločili, koliko svojega časa bodo namenili šolskim obveznostim.

Vse zahtevne naloge pa lahko uresničujemo z dobrim sodelovanjem učiteljev, strokovnih delavcev, tehničnega osebja, učencev in njihovih staršev. Le, če je sodelovanje medsebojno podprto in povezano, lahko pričakujemo napredek in želene rezultate. V skupnem sodelovanju, spoštljivosti in strpnosti bomo dosegli prijetno in ustvarjalno vzdušje, ki prinaša veselje do dela, raziskovanja ter odkrivanja novih znanj. To je pot do uspeha vseh učencev in zaposlenih.

V času osnovnošolskega izobraževanja ni dovolj le samopotrjevanje. Učiti se moramo izbirati in odločati, kultivirati svojo osebnost, se naučiti živeti v skupnosti in prosti čas koristno izrabljati. Potrebno je razvijati pravilen odnos do naše skupne lastnine, do narave, z zavedanjem, da zapustimo vsem tistim, ki prihajajo, možnost užiti vse tisto, kar je bilo dano nam.

Dostopnost