Zahvala staršem za pomoč pri učenju na daljavo, prvomajske počitnice

Spoštovani starši,

radi bi se vam zahvalili za vloženo energijo in prosti čas, ki ga namenjate pomoči pri učenju na daljavo. Vemo, da je za vas to tudi zelo stresno, da morate zagotavljati delovanje računalniške opreme, marsikaj ste morda morali tudi dokupiti in se celo naučiti. Brez vaše izjemne pomoči nam v marsičem ne bi uspelo.
Od 27. 4. do 1. 5. 2020 bodo prvomajske počitnice. Dogovorili smo se, da v tem času ne bo šolskega dela. Otrokom želimo prijetne počitnice, da se bodo veliko družili s starši, sestricami, brati in se veselili. Vam staršem pa želimo prijetne praznike.

Noč knjige, četrtek, 23. 4. 2020

Danes je pred nami tista čarobna noč – Noč knjige.

Prosili smo pevca in skladatelja Adija Smolarja, da posebej za nas prebere dve zgodbi.

Predlagamo, da mu prisluhnete na povezavi:

https://padlet.com/krgoraknjiznica/nocknjige

Potem pa le napišite seznam vsega, kar imate radi in za kar ste hvaležni.

Prebrane knjige pa lahko predstaviš na Kaj pa ti bereš? https://padlet.com/krgoraknjiznica/med_platnicami

Učiteljica Lidija Tempfer

Priporočila za ocenjevanje znanja in sklep o številu ocen in napredovanju učencev

Spoštovani starši,

v petek, 17. aprila 2020 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/20. V sklepu so navedena priporočila za ocenjevanje znanja, določeni so načini ocenjevanja in določeno je število potrebnih ocen pri posameznem predmetu. V drugem delu sklepa pa je določeno, da bo v tem šolskem letu lahko imel učenec do tri negativne ocene, ki jih bo lahko popravljal največ trikrat. Tretji rok bo v začetku septembra. V tem šolskem letu tudi  ne bo nacionalnega preverjanja znanja. Spodaj navajamo povzetke priporočil Zavoda RS za šolstvo za ocenjevanje znanja.

Iz priporočil lahko razberemo:

– učitelji naj sledijo Pravilniku o preverjanju znanja in zagotovijo strokovno legitimnost ocenjevanja znanja,

– učitelji naj ocenjujejo zgolj znanje, ki je bilo ustrezno utrjeno in preverjeno,

– učenci naj bodo seznanjeni z načini in kriteriji ocenjevanja,

– učitelji naj v tem času sistematično spremljajo napredek učencev,

– učitelji naj preveč ne uporabljajo  ocenjevanja s pisnimi preizkusi znanja,

– ocenjevanje naj bo tudi ustno, v primeru da to omogoča tehnologija,

– pomembno je, da ima učenec možnost izdelek na osnovi povratne informacije izboljšati,

– ne uporabljamo delnih ocen, plusov, minusov in drugih simbolov,

– učitelji prilagodijo kriterije ocenjevanja, ki jih uskladijo znotraj aktivov, in z njimi seznanijo učence,

– oddelčni učiteljski zbor uskladi načrt ocenjevanja za posamezni oddelek,

– učitelj lahko znanje učencev v drugem ocenjevalnem obdobju oceni vsaj enkrat (skladno s sklepom …), če je učenec v drugem ocenjevalnem obdobju že dobil oceno, ni nujno, da dobi še eno,

– pri predmetih, ki imajo na urniku 3 ali več ur tedensko, lahko učitelj v obdobju od 16. 3. dalje učenca oceni dvakrat,

– učencu se omogoči vpogled v popravljen in ocenjen izdelek s povratno pisno informacijo o dosežku,

– pri učencih s posebnimi potrebami se upošteva individualiziran program, ki se ga lahko prilagodi spremenjenim razmeram,

– učitelj učencem zagotovi možnost popravljanja ocen,

– učencem, ki imajo negativne ocene, učitelj omogoči popravljanje teh ocen,

– priporočajo, da pri določanju zaključne ocene pretežno izhajamo iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020.

Sklep MIZŠ in priporočila za ocenjevanje znanja bo učiteljski zbor obravnaval v torek, 21. aprila 2020 na konferenci učiteljskega zbora. Nato bomo začeli z ocenjevanjem znanja. Seveda bomo upoštevali spremenjene razmere za učenje.

Informacije s konference učiteljskega zbora

Spoštovani starši,

pošiljam vam povzetek včerajšnjega poteka videokonference učiteljskega zbora. Ponovno smo pregledali navodila ZRSŠ za izvedbo učenja na daljavo in navodila za preverjanje znanja.

Naštel bi nekatere poudarke iz navodil:
– v mesecu aprilu naše aktivnosti usmerimo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja,
– za učno delo ni sprejemljiv klasični urnik,
– učitelji naj se osredotočijo le na temeljne cilje iz učnega načrta,
– zelo pomembno je dobro počutje in zdravje otrok,
– posebno pozornost namenimo učencem, ki manj zmorejo, tistim, ki imajo dopolnilni pouk, ISP za učne težave ali odločbe za prilagojeno delo in njihovo delo poteka po individualnih programih,
– učencem, ki so negativno ocenjeni naj se omogoči podpora na osnovi preverjanja minimalnih standardov,
– obseg učnih gradiv naj bo dva do trikrat manjši, kot bi ga uporabili pri rednem pouku,
– naloge naj v čim večji meri opravijo učenci sami,
– učitelji naj pri mlajših učencih opravijo preverjanje in ocenjevanje znanja v dogovoru s starši,
– poudarjajo še stik z vsemi učenci, podporo učencem, diferenciran pristop …
– spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja bodo šole prejele sredi aprila.

Analizirali smo rezultate anketnega vprašalnika za učence in starše (so objavljeni na naši spletni strani pod LDN, PUBLIKACIJA). Naredili bomo še analizo rezultatov po posameznih razredih in na osnovi rezultatov prilagodili učenje na daljavo. Posvetovali smo se tudi, kateri učenci še nimajo zagotovljene računalniške opreme. V ta namen je šola trem učencem posodila računalnike, štiri računalnike pa so učenci prejeli od donatorjev (preko ZRSŠ oz. MIZŠ). Obvestili smo tudi podjetje Rokus, ki je tudi pripravljeno posoditi računalniško opremo, da bi to opremo potrebovalo še šest naših učencev.

Nekatere družine imajo na naši šoli dva ali več otrok in zgolj en računalnik. V primeru, da so roki za oddajo naloge kratki (npr. en dan), se lahko zgodi, da je učenci ne morejo pravočasno oddati. Temu bomo posvetili posebno pozornost.

V razpravi smo izpostavili:
– učitelji objavijo gradiva enkrat ali dvakrat tedensko, učenci vedo, kdaj bodo prejeli gradiva,
– nekateri učenci delajo naloge vsak dan sproti, drugim pa bolj odgovarja, da jih naredijo za nekaj dni skupaj,
– učenci na predmetni stopnji dobivajo gradiva v spletne učilnice in jih redno obiskujejo,
– kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi potekajo po programu in na prilagojen način,
– učenci imajo zelo radi stike s pomočjo videokonferenc, npr. programa noč geografije se udeležilo kar 50 učencev (program je trajal med 19.30 in 21.30),
– učitelji vzpostavljajo videokonference s pomočjo programa zoom.us in viber,
– v aprili bomo predvsem preverjali znanje, ko bomo dobili navodila o ocenjevanju, pa bomo začeli z ocenjevanjem (predvidoma po 15. aprilu),
– učitelji spodbujajo stike med učenci in timsko delo,
– nekateri učitelji vsakodnevno pomagajo posameznim učencem (v dogovoru z učitelji oz. razredniki, predvsem na razredni stopnji),
– naloge in izdelki učencev so drugačni kot pri pouku v šoli,
– učitelji bodo nekoliko zmanjšali količino nalog in navodil in se še bolj usklajevali, da ne preobremenimo učencev,
– učitelji porabijo bistveno več časa za pripravo gradiv, za pošiljanje gradiv, za vzpostavitev komunikacije z učenci in starši, kot so za izvedbo pouka v šoli,
– učitelji sodelujejo tudi s 130 učenci , od njih prejemajo naloge in izdelke, jih popravljajo in učence seznanjajo z dosežki,
– opažamo, da imajo učitelji pri učenju na daljavo veliko več stika s starši, kot je to bilo pred zaprtjem šol.

Lep pozdrav,
mag. Milan Rogelj, ravnatelj OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

Dostopnost