Šolski sklad

Šola lahko na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ustanovi ŠOLSKI SKLAD, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Šolski sklad Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora zajema Osnovno šolo Josipa Vandota Kranjska Gora in vrtec pri osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. V ta namen se ob enotnem računu Šolskega sklada odprta dva sklica in sicer za vsako enoto svojega (za šolo in vrtec).

Šolski sklad ni samostojna pravna oseba in nima svojega transakcijskega računa. Zaradi preglednost sredstva sklada (prilive in odlive) vodimo ločeno od drugih sredstev šole (na posebnem kontu), so pa sestavni del bilance šole.

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA je na svoji 1. seji v šolskem letu 2016, ki je bila dne, 18. 10. 2016, sprejel program dela. Ta obsega načine zbiranja in razporejanja sredstev.

Sredstva se v šolski sklad zbirajo predvsem:

 • iz prispevkov staršev,
 • iz zbiralnih akcij starega papirja,
 • iz prodajnih sejmov in razstav,
 • z donacijami sponzorjev.

Ta sredstva pa porabimo za nakupe:

 • raznih pripomočkov, ki jih otroci potrebujejo pri pouku (različni likovni pripomočki, rolerji, alpske in tekaške smuči, …),
 • pomoč socialno šibkim učencem,
 • nakup nadstandardne opreme.

Za poslovanje skrbi Upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz treh predstavnikov šole in štirih predstavnikov staršev, od tega iz treh predstavnikov šole in enega predstavnika vrtca.

Predstavniki šole, imenovani s strani sveta šole:

 • Katarina Kejžar
 • Tina Kralj
 • Maja Svoljšak

Predstavniki staršev, imenovani s strani sveta staršev:

 • Darja Grilc
 • Natalija Hozjan
 • Damijan Hrovat
 • Gregor Oman

Povabilo za prispevke

V tem šolskem letu želimo povečati dejavnost šolskega sklada z zbiranjem sredstev, zato vas vabimo, da prispevate po 1 €, 2 € ali 5 € mesečno. Veseli bomo vsakršne podpore in se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Sredstva pa lahko prispevate tudi kot donatorji. Prispevke lahko nakažete na račun OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora na račun pri UJP – KRANJ št.: SI56 01253-6030658591, s sklicem na 00 2016-2017-1 za šolo in s sklicem na 00 2016-2017-2 za vrtec.

Vsem se najlepše zahvaljujemo!

 

                                                                                               Upravni odbor šolskega sklada

                                                                                               Tina Kralj, predsednica

Dostopnost