DOD P., DOP P., ISP., DSP.

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Metode, ki se pri tem uporabljajo in razvijajo so: metode samostojnega učenja, problemski pristop, projektne naloge in priprave na tekmovanja.

Dopolnilni pouk je za učence, ki poleg rednega dela potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pri delu vedno rabijo pomoč učitelja. Naučiti in utrditi morajo enostavne metode učenja in pomnjenja. Temeljne cilje posameznega predmeta bodo taki učenci lažje dosegli le z drugačnimi metodami kot pri pouku.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

To pomoč izvajajo učitelji za učence, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri usvajanju učne snovi. Učencem se ta pomoč ponudi po posvetu učitelja predmeta, svetovalne delavke in razrednika. Del te učne pomoči je namenjen tudi nadarjenim učencem.

PRILAGOJEN PROGRAM Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Učenci, pri karterih so ugotovljeni primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali druge posebne potrebe, lahko v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pridobijo Odločbo o usmeritvi, s katero so usmerjeni v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na predlog strokovnega delavca starši vložijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, strokovni delavci šole pa pripravijo vso potrebno dokumentacijo, ki jo pošljejo na Komisijo za usmerjanje. Komisija pripravi strokovno mnenje, na podlagi katerega se nato izda Odločba o usmeritvi. Za otroka se na šoli pripravi Individualiziran program.

Na naši šoli dodatno strokovno pomoč izvajajo inkluzivna pedagoginja Cvetka Pavlovčič, socialna delavka in socialna pedagoginja Tina Kralj, pedagoginja Manca Vovk, specialna pedagoginja Martina Vrabec in učitelji.

Dostopnost