Subvencija šolske prehrane

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj  upravičenost izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
 
Šola je na podlagi prijave učenca na šolsko prehrano v program MIZŠ seznanjena s podatki o uvrstitvi v dohodkovni razred. V primeru, da družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku, naj to uredi na Centru za socialno delo.
 

Malica
Subvencija za malico oziroma brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
 

Kosilo
Do subvencije za kosilo v višini celotne cene kosila so upravičeni učenci iz družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % povprečne neto plače v Republiki Slovenij.

Starši učencev, ki ocenjujejo, da bodo zaradi materialne stiske težje krili stroške šolske prehrane in niso upravičeni do zgoraj omenjene subvencije za kosilo, ali pa so v družini trije šolajoči otroci na naši šoli, lahko oddajo vlogo za pridobitev pravice do regresirane prehrane, ki bo subvencionirana iz občinskega proračuna.

Dostopnost