Svet zavoda

Svet šole sestavlja enajst članov:

 • 5 predstavnikov delavcev šole,
 • 3 predstavniki staršev,
 • 3 predstavniki ustanovitelja.

Predstavniki delavcev šole

Maruša Bergel

predsednica
Katarina Kejžar članica
Cvetka Pavlovčič članica
Tina Kralj članica
Anica Davidovič članica

Predstavniki staršev

Vida Rezar članica
Sebastijan Cizelj član
Damijan Hrovat član

Predstavniki ustanovitelja – Občina Kranjska Gora

Katarina Štravs članica
Ena Adžajlić članica
Dominika Tepina Jeršin članica

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta (11. 12. 2017 – 11. 12. 2021) in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

Pristojnosti sveta šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem uresničevanju,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi zavoda.